ආසියානු පෙර සුදානම් සහයෝගිතාවය (Asian Preparedness Partnership)

ආසියානු පෙර සූදානම් සහයෝගීතා වැඩසටහන (APP), ආසියානු ආපදා පෙර සුදානම් මධ්‍යස්ථානය සහ බිල් සහ මෙලින්ඩා ගේට්ස් පදනම අතර හවුල්කාරිත්වයෙන් ආරම්භ කරන ලද්දේ ආසියානු රටවල් තුල රාජ්‍ය සංවිධාන ව්‍යූහයන් සහ දේශීය මානුෂීය සංවිධානයන්හි නායකත්ව සහ තාක්ෂණික ධාරිතාවයන් වර්ධනය කොට මානුෂීය කටයුතු සඳහා ඔවුන්ගේ ආපදා පෙර සුදානම් සහ හදිසි ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණෙනි. ඒ අනුව රට තුළ ක්‍රියාත්මක වන මානුෂීය කටයුතු සඳහා වන රාමුව මෙහෙයවීමට හා වඩාත් හොඳින් ඒ හා සම්බන්ධවී ක්‍රියාත්මකවීමට රාජ්‍ය ව්‍යූහයට  සහ දේශීය මානුෂීය සංවිධානවලට ඉඩ ලැබෙනු ඇත.

මෙම වැඩසටහන මගින් දේශීය මානුෂීය ආයතන සහ රාජ්‍ය ව්‍යූහය සම්බන්ධීකරණය ඔස්සේ අන්තර් ආයතනික සහයෝගීතා වර්ධනය, තොරතුරු හා දැනුම හුවමාරු කර ගැනීම, පුහුණු අවස්ථා සහ අනෙකුත් ආයතන සමඟ ජාල ගත වීමේ අවස්ථා වර්ධනය කර ගැනීම සිදු වනු ඇත.

ආසියානු ආපදා පෙර සුදානම් මධ්‍යස්ථානය OFDA (U.S. Office for Disaster Assistance) සමඟ එක්ව 2012 කාම්බෝජයේ කාම්බෝජියානු මානුෂීය සංසදය (Cambodian Humanitarian Forum - CHF) නමින් නියමු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කළ අතර එය කාම්බෝජයේ දේශීය මානුෂීය ජාලය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සාර්ථකව දායක වුනි. එමගින් දේශීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයන්හි ධාරිතා වර්ධනය සඳහා ක්‍රියාකාරකම් මාලාවක් සිදු කරන ලද අතර ආසියානු පෙර සූදානම් සහයෝගිතාවය එම අදහස තව දුරටත්  පුළුල් කිරීමක් ලෙස පෙන්වා දිය හැකියි.

ආසියාවේ ආපදාවලට ලක්වන ප්‍රදේශවල පෙර සුදානම් සහ හදිසි ආපදා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාවන්  ජාතික හා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මෙම ආසියානු පෙර සුදානම් සහයෝගිතාවය දායක වනු ඇත. මෙම ක්‍රමෝපායේ ඉලක්කය වන්නේ ස්වභාවික විපත් හේතුවෙන් ඇතිවන හදිසි අවස්ථාවලදී මනා සම්බන්ධීකරණය හා තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සිදු කළ හැකි රජය සහ දේශීය මානුෂීය සංවිධානවලින් සැදුම් ලත් ජාතික මානුෂීය ජාලයක් බිහි කිරීමයි. 

නිර්දේශිත රටවල්: කාම්බෝජය, මියන්මාරය, නේපාලය, පකිස්ථානය, පිලිපීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව

ඉලක්කය:

ආසියානු පෙර සුදානම් සහයෝගිතාවයේ අරමුණ වන්නේ රජය සහ දේශීය මානුෂීය සංවිධාන අතර මනා සම්බන්ධතාවය ඔස්සේ ආපදා පෙර සුදානම් සහ හදිසි ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කිරීම සහ ශාක්‍යතා වර්ධනය, තොරතුරු හා දැනුම හුවමාරු කර ගැනීම, පුහුණු අවස්ථා උදා කර ගැනීම සහ අනෙකුත් ආයතන සමඟ ජාල ගත වීමේ අවස්ථා වර්ධනය කර ගැනීමයි.

 අරමුණු:

• ක්‍රමවත් දේශීය ආයතනික රාමුවක් ශක්තිමත් කිරීම තුළින් මානුෂීය කටයුතු සඳහා නායකත්වය සහ සම්බන්ධීකරණය වර්ධනය කිරීම
• මානුෂීය කටයුතු සම්බන්ධ කළමනාකරණය සහ දැනුම හුවමාරු කර ගැනීම මගින් මානුෂීය කටයුතු වඩාත් හොඳින් සම්බන්ධීකරණය කිරීම
• මානුෂීය කටයුතු හා සම්බන්ධ අරමුදල් පිලිබඳ තොරතුරු ඉක්මන් හා සාධාරණ ප්‍රවේශයන් මගින් ලබා ගත හැකි වීම.
• ජාතික සහ ප්‍රාදේශීය මානුෂීය සංවිධාන ක්‍රියාකාරීන් අතර වඩාත් ඵලදායී හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කිරීම

ආසියානු පෙර සුදානම් සහයෝගිතාවය (APP) යටතේ සිදු කිරීමට නියමිත මූලිකාංගයන්:

1.    ක්‍රමික සහ ශක්තිමත් දේශීය ආයතනික ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ මානුෂවාදී කටයුතු සම්බන්ධීකරණය වැඩිදියුණු කිරීම:

  • හදිසි ආපදා ප්‍රතිචාර දැක්වීම සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන ජාතික ව්‍යූහය, දේශීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ සිවිල් සංවිධානවල වර්තමාන සන්දර්භය සහ සහභාගීත්වය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා රටට උචිත ලෙස මූලික ඇගයීම් සිදු කිරීම.
  • ජාතික වශයෙන් මානුෂීය කටයුතු සඳහා ඇති සංසදයන්/ ජාලයන් ශක්තිමත් කිරීම සහ කලාපීය, ජාතික සහ ප්‍රාදේශීය වශයෙන් උගත් පාඩම් වැඩමුළු සංවිධානය කිරීම.
  • විධිමත් සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම් සංවිධානය කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ආයතන සතු හිමිකාරිත්වය තහවුරු කිරීම.

2.    මානුෂීය කටයුතු පිළිබඳ තොරතුරු කළමනාකරණය සහ දැනුම හුවමාරු කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම

  • විවිධ රටවල ආපදා පෙර සූදානම් සහ හදිසි ප්‍රතිචාර දැක්වීම් පිළිබඳව තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා මාර්ගගත වේදිකාවක් (on-line platform) නිර්මාණය කිරීම.
  • ආසියාව තුළ සහ ඉන් බැහැර මාධ්‍යම ඇමරිකාව සහ අප්‍රිකාව තුළ කලාපීය ජාලකරණ හා දැනුම් හුවමාරු චාරිකා සංවිධානය කිරීම 

3.    ධාරිතා සංවර්ධනය හා පුහුණුව:

  • අදාළ රටවල ජාතික සහ දේශීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ අදාළ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සඳහා පුහුණු අවශ්‍යතා ඇගයීම් සිදු කිරීම.
  • පුහුණු කළ යුතු අංශ සඳහා විෂයමාලා සකස් කිරීම සහ දැනුම කළමනාකරණය හා ඉගෙනුම් ප්‍රවර්ධනය සඳහා නිශ්චිත පිළිගත් ක්‍රමවේද (South-South Learning Facility) දේශීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර ප්‍රචලිත කිරීම.