အာရ ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မ မိတ်ဖကအဖ့

အာရ ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မ မိတ်ဖက်အဖ့ (Asian Preparedness Partnership - APP) က အာရှဒေသ ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးဌာန (Asian Disaster Preparedness Center) နှင့် Bill and Melinda Gates Foundation တို့က ပူးတထူထောင်ခဲ့ပါသည်။ အာရှဒေသတွင် ဘေးအန္တရာယ များက အရေးပေါ်တပြန်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အစိုးရမျ ား နှင့်ြ ပည်တွင်း လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေကြသည့်အဖ့အစည်းများ၏ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်မှုကို အားကောင်းစေခြင်းဖြင အဆိုပါ ဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသည လူမှုကရုဏာ မူဘောင်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင ဦးဆောင်နိုင်ပြီး ပိုမ ပါ၀င်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အစိုးရဌာနများ၊ အဖ့အသီးသီးပါ၀င်သော ကွန်ရက်များနှင တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြည်တွင်း လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေကြသည့် အဖ့အစည်းများအား ပါ၀င်ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင ဌာန/ အဖ့အစည်းများအချင်းချင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန ဤလုပ်ငန်း အစီအစဉ်က  အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပါ၀င်ကြသည ဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်း  မိတ်ဖက ဆောင်ရွက်မှုများ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင အသိပညာဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များဖလှယ်မှု၊ သင်တန်းများ နှင အခြားချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အခွင့်အလမ်းများက ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
အာရှဒေသ ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေး ဌာန (Asian Disaster Preparedness Center- ADPC) အနေဖြင ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် "Cambodian Humanitarian Forum – CHF" ဟူသည့် ဖိုရမ်ကွန်ရက် က ၂၀၁၂ ခုနှစ်မ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး USAID က ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ CHF သည် ပြည်တွင်း လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းကွန်ရကက ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်တွင်းအစးရ မဟုတ်သော အဖ့အစည်းများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မ လုပ်ငန်းများစွာကလည်း CHF က ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုဆောင်ရွက်မည့် အာရ ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မ မိတ်ဖက်အဖွဲ့ (Asian Preparedness Partnership - APP) သည်လည်း CHF ကဲ့သပင် လုပ်ငန်းများကို အာရှဒေသ တွင်းရ အခြားသော နိုင်ငံများတွင် တိုးချ့ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အာရ ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု မိတ်ဖက်အဖွဲ့ (Asian Preparedness Partnership - APP)သည်  အာရှဒေသအတွင်းရ ဘေးအန္တရာယ ဖြစ်နိုင်ခြေများသော ဒေသများတွင် အမျိုးသားအဆင့်နှင ဒေသ အဆင့်များရ ဘေးအန္တရာယ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် အရေးပေါ်တပြန်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များ အားကောင်းလာစေရေးကို ပံ့ပိုးကူညီပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ APP မဟာဗျူဟာသည  အစိုးရမျ ားနှင့် ပြည်တွင်းလူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကြသည့်အဖွဲ့အစည်းများ ပါ၀င်သော အမျိုးသား လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းကွန်ရက်များက နိုင်င (၆)နိုင်ငံတွင တည်ထောင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိုသ တည်ထောင်ထားခြင်းဖြင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင အရေးပေါ်အခြေအနေ ဖြစ်ပွားသည့်  အချိန်တွင  ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်မှုများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ
ပါသည်။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံများ  - ကမ္ဘောဒီးယား၊ မြန်မာ၊ နီပေါ၊ ပါကစ္စတန်၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင သီရိလင်္ကာ
ရည်မှန်းချက် အစိုးရဌာနများနှင့် ပြည်တွငးလူမှုကရုဏာလုပ်ငနးဆောင်ရွက်သည့်အဖ့အစည်းများအား ကြားခဆက သွယသည့်စနစ်ကို အားကောင်းလာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ သတင်း အချက်အလက်များနှင အသိပညာဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များဖလှယ်မှု၊ သင်တန်းများနှင့် အခြား ချိတ်ဆက ဆောင်ရွက်မှု အခွင့်အလမ်းများမှတဆင စွမ်းဆောင်ရည်က မြှင့်တင်ခြင်းတဖြင့် ဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ကြို တင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် အရေးပေါ်တပြန်ဆောငရွက်မှုက ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန 
ရည်ရွယ်ချက်များ 

 • ပြည်တွင်းရှိ ဌာန/အဖွဲ့အစည်းစနစ်များကို အားကောင်းလာစေခြင်းဖြင လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်း  ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်မှုနှင ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်
 • လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်စီမံခန်ခွဲမှုနှင့် အသိပညာဖလှယ်မများက  တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင ပိုမိုကောင်းမွန်သော ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ ရရှိရန် 
 • လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းအတွက ရန်ပုံငွေများနှင့်ပတ်သက်သည သတင်းအချက်အလက်များကို
 • အားလုံး တပြေးညီ လျင်လျင်မြန်မြန် ရရှိရန် 
 • အမျိုးသားအဆင့်နှင့်ဒေသအဆင လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကြသူများအကြား ပိုမ ထိရောက်သည မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်မှုများကို တည်ထောင်ရန် 

APP တွင ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ 
ပြည်တွင်းရ ဌာန/အဖ့အစည်းများက အားကောင်းလာစေခြင်းဖြင လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်မှုနှင ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း 

 • တပြန်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိအခြေအနေ၊ အစိုးရများ၊ ပြည်တွင်းအစိုးရ  မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရပ်ရွာလူမှုအဖွ့အစည်းများ၏ ပါ၀င်ဆောင်ရွက်နေမှုများကို  သိရှိနားလည်နိုင်ရန် နိုင်ငံအလိုက အခြေခံသတင်းအချက်အလက်များ ကောက်ယူခြင်း
 • အမျိုးသား လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းကွန်ရက်မျ ားကို အားကောင်းစေခြင်းနှင့် ဒေသတွငးအဆင၊  အမျိုးသားအဆင့်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင လေ့လာသိရှိမ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ  ကျင်းပခြင်း
 • ပုံမှန်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပဲများ ကျင်းပြ ခင်းနှင ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန  ဆောင်ရွက်ခြင်း

လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စီမံခနခမှုနှင အသိပညာဖလှယ်မှုများက တိုးမြှင ဆောင်ရွက်ခြင်း 

 • နိုင်ငံများအလိုက် ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် အရေးပေါ်တပြန်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ မျှဝေနိုင်ရန်အတွက် online platform (one-stop knowledge hub) တစ်ခု တည်ထောင်ခြင်း 
 • ဒေသတွင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု၊ အာရှဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၊ ဗဟိုအမေရိကနှင့်အာဖရိကတနှင အသိပညာဖလှယ်မှုလေ့လာရေးအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း 

စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်သင်တန်းများပချခြင်း 

 • သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအသီးသီးရ အမျိုးသားအဆင့်နှင ပြည်တွင်းအစိုးရမဟုတ်သော အဖ့အစည်း များနှင့် ရပ်ရွာလူမှုအဖ့အစည်းများအတွက သင်တန်းလိုအပ်မ ဆန်းစစ်ချက်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း 
 • သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ပြုစုရေးဆွဲခြင်းနှင ပြည်တွင်းအစိုးရမဟုတ်သော အဖ့အစည်းများနှင ရပ်ရွာလူမှုအဖ့အစည်းများ၏ လေ့လာသင်ယူမှုက အားပေးမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အသိပညာစီမံခန်ခွဲမ အတွက South-South Facility တည်ထောင်ခြင်း